-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۴, دوشنبه

خبرهای گیج کننده

طالبان با استفاده از جو موجود تبلیغاتی، درشبکه های اجتماعی اشاره می کنند که دولت طی یک معامله، ولسوالی ها را بدون جنگ به آن ها رها می کند!

شاید این ادعا، نوعی تهیه مواد سمی به افکارعمومی است که فکر می کنند اشرف غنی ولسوالی ها را طی معامله با طالبان، دراختیار آن ها قرار می دهد.  بی اعتبار کردن کامل اشرف غنی مورد نظر است. حقیقت این است که نبرد راهبردی اقتصادی بین امریکا و چین خیلی جنبه خطرناک به خود گرفته است. یک گوشۀ مهم تمرکز این زورآزمایی، شمال افغانستان است. افغانستان به ویژه شمال کشور ازین پس هیچ صاحبی نخواهد داشت و باشنده های آن جا هیچ قدرتی در برابر موج عظیم جنگ عملیاتی بین قدرت ها تبارز داده نمی توانند. اما چون نبرد بین چندین کشور درجریان است، این منطقه حساس منحصر به جنگ بین چین و امریکا نخواهد بود.