-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۶, شنبه

عثمان نجیب با اشاره به سید حمیدالله روغ چنین نوشت:

 

اشاره: سید حمیدالله روغ، کادربرجستۀ پرچم و سالیان متمادی رئیس روزنامه هیواد درکابل بود.

  عثمان نجیب: عضو برجسته و بلند پایه‌ی دیروز حزب ما به این حال افتاده که حتا پرچم کشورش را تحت تأثیر طالب ‌و پاکستان رتبه‌ی سوم داده و نام آن را نظر سنجی گذاشته.

 سیر نزولی افکاری که به آن تزلزل پیدا کرده اند.