-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۳, یکشنبه

اشرف غنی در دقیقۀ 99 چی پلان دارد؟

واگذاری همه ای مناطق در صفحات شمال، درحال تکمیل شدن است. اکثر منابع مطلع تایید می کنند که امریۀ نه جنگیدن با طالبان از مراجعی درکابل صادر می شود. بدخشان درآستانۀ سقوط کامل و انفصال از مرکز است. جنگ بدخشان جنگ قدرت های منطقه و جهان است و امکان مداخلۀ چین و روسیه وجود دارد.

 گزارش هایی است که اشرف غنی به دور از چشم محرر «شش ونیم» و دستیار بی خطرش - سروردانش- خودش را به اتخاذ آخرین تصمیم نا منتظر، آماده کرده است.