-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱, جمعه

سخن « بی ربط» امرالله صالح خطاب به تخاری های دادخواه درکابل

 قطعه نظامی تشکیل دهید و با طالبان مبارزه کنید!

نیازی به تشکیل قطعه نظامی نیست. همه ای شان در خط جنگ هستند؛ فقط اسلحه و تجهیزات می خواهند که دولت نمی دهد و منتظر است تالقان برسر مردمش آوار شود. اکثر فرزندان تخار در نهاد های امنیتی خدمت می کنند و همین حالا با دیگر فرزندان افغانستان درخطوط اول جنگ تالقان درمحاصره اند. برای بیرون کشیدن آنان از محاصره و عقب زدن دشمن از دروازه های شهر، کدام سکتور باید از هوا و زمین اقدام کند، اردوی ملی با آن همه ضرب و زور و تجهیزات خود یا معترضان مدنی؟

کسانی که در خطوط اول جنگ زیرفشار محاصره خرد شده اند، همه ای شان برادران، پدران و بسته گان همین تحصن کننده گان هستند. تنها کسی که در جنگ حاضر نیست، بسته گان مقامات جمهوری شاهی است.