-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲, شنبه

دوام حکومت غنی روز تا روز مشکل می شود

 اشرف غنی و اندیوالانش، خطر سقوط را از ناحیه طالبان تصور نمی کنند؛ ترس آن ها ازین است که نیروهای دفاع مردمی اگر قوت پیدا کنند، به گرفتن حکومت دست به کار می شوند. اکثریت نیروهای جنگنده در سکتور دفاعی، از آدرس جبهه مقاومت علیه طالبان می آیند.

هم اکنون رقابتی مشهود و نا مشهود بین طالبان و نیروهای جهاد و مقاومت برسر تصاحب قدرت درجریان است.

 مورد دوم؛ این محاسبه در ارگ پیوسته جان می گیرد که در شرایط خاص، امکان دارد نیروهای «جهادی و مقاومتی» با طالبان یک اردوگاه مشترک عبوری تشکیل بدهند و کار حکومت را مختومه کنند. بنا برین، ادامۀ عمر این حکومت در مواجهه با دو دشمن - یکی حاضروفعال درصحنه ( طالبان) و دیگرش، بالقوه درحال انتظام، نا ممکن به نظر می رسد. اجماع منطقه یی و جهانی در برکناری غنی نیز وجود دارد.