-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۶, شنبه

امیرخان متقی: فضلی، «ملالندی» ارگ است!


فضل فضلی کانون سانسور مطبوعات تأسیس کرد.

گزارش واصله مشعر است که دکترفضلی عضو ارشد جمهوری سه نفره مستقر در ارگ، یک کانون دیکته، سانسور و سرکوب مطبوعات را تشکیل داده است. 

نام اداره یی که او تازه تحت مدیریت خودش بنا کرده، کمیسیون « سوق و ادارۀ مطبوعات» نام دارد. 

 ادارۀ دیده بانی و ترصد رسانه ها در ارگ به وسیلۀ فضلی، بعد از نشر تریلر یا پاره نمایش مصاحبۀ امیر خان متقی مسوول کمیته ارشاد و دعوت طالبان با شبکه تلویزیونی شمشاد تأسیس ظهور کرد. فضلی مطلع شده بود که امیرخان در متن گفت وگوی خویش، از وی ( فضلی) به عنوان «ملالندی ارگ» نام برده و توضیح داده بود که دردوران های سابق، ارگ مکان قدرت، وقار و اقتدار بود و اکنون به کانون فحاشی مبدل شده است. 

متقی استدلال کرده بود که علت تسلیمی قطعات نظامی به «مجاهدین» آن است که از ارگ نشینان غداروعیاش نفرت دارند. 

فضلی نخست به احضار حاجی فضل کریم رئیس تلویزیون شمشاد اقدام کرد و او را هشدار داد که زمینی که وی تلویزیون شمشاد را درآن راه انداخته، ملکیت وزارت دفاع است و اگر بخواهد همین حالا تلویزیون را به جای دیگری کوچ داده و خودش را به دادستانی ارجاع می دهد.

درگزارش قید شده است که بزم های شبانۀ فضلی گروپ کماکان درشهر نو واقع کوچه غضنفربانک جریان دارد.