-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۶, چهارشنبه

همایون جان، هوش دار، عقب نشینی نکن


همایون جان، آخرین سخنان ویدیویی شکوه آمیز ترا شنیدم. متأسفم که افاده دادی بعد ازین برنامه های اجتماعی جذاب و سودمند تهیه نمی کنی. خواهش من این است که به فعالیت هایت با سرافرازی ادامه بده. از واکنش های منفی وسازماندهی شده، قطعاً نگرانی در دل راه نده. دنیای رسانه، آن هم شبکه های اجتماعی به جوامع پیچیده و درهم تنیده و سرشار از تضاد و تنش ماننده است. هیچ  وقت از قدرت و متانت کاری خودت به نفع کسانی که می خواهند از صحنه در بروی، عقب نشینی نکن.

همایون گرامی، تو تا کنون در شناساندن گوشه و کنار کابل، آدم ها و چهره ها، خدمات درخشانی کرده ای که کمتر کسی به چین پویایی های ارزشناک خودش را زحمت داده است. بازهم خواهش و مشورۀ من این است که به کارهایت با درخشنده گی و خلاقیت دو چندان ادامه بده. رزاق مأمون