-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۵, جمعه

آتش بس مشروط به نفع کیست؟

تورن جنرال نصیر احمد ضیایی

    آتش بس سه ماهه در بدل رهایی (۷۰۰۰) زندانی و حذف نام رهبران طالبان از لست سیاه به نفع کیست؟

    اگرچنین شود طالبان برنده خواهند بود.

    ۱-هم زندانیان رها می شوند و هم از لست سیاه حذف می شوند و مهم تر از آن به سرزمین وسیعی که دست یافته اند از آن بهره برداری بزرگی می کنند.

   ۲- ازمنابع اقتصادی باداشتن معادن، بنادر و زراعت استفاده می کنند.

     ۳- سلاح های قلمرو به دست آورده را جمع آوری می کنند.

    ۴- مناطق را از مخالفین خود تصفیه می کنند.

    ۵- از منابع و ظرفیت های بشری برای آینده سرباز گیری می کنند.

   ۶- غرور مردم را میشکنانند و حاکمیت خود را تحکیم می نمایند.

    ۷-  نیروهای خودرا انسجام می دهند و برای تصرف مراکز ولایات تجدید گروپمان می کنند. 

    باداشتن موارد فوق هرآن مراکز ولایات را در ختم آتش بس تصرف خواهند کرد.

   پس به این اساس دولت و مردم چه منافع را خواهند داشت.