-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۷, پنجشنبه

به نخبه ها و صلاحیت مداران «شمالی» نظری بیاندازید؛ آیا از حوادث سیاه درسی گرفته اند که دو باره همان حوادث در شمالی تکرار نه شود؟