-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۴, دوشنبه

دهن کجی حاکم خمیری عراق به سوی افغانستان

 عراق افغانستان نيست!

این گفته نخست وزیر عراق است. کاظم کاظمی نخست وزیر، یک کادر امنیتی حرفه یی است که هیچ گاه مهارت خود را درنجات زادگاه خویش اثبات نه کرده است. مشارالیه اما سخن خامی بر زبان آورد و گفت:

عراق افغانستان نيست. به امريكائي ها ضرورت نداريم. ما مي توانيم از كشور و مردم خويش  به خوبي دفاع و حفاظت كنيم!

هرشکست خورده و تحقیرشده های سیاسی و ملی، به سوی افغانستان دهان می لقانند تا مردم خود را ظاهراً به دروغ های خویش قانع کنند. حساب خدا و راستی... قدرت مقاومت افغانستان درجنگ 43 ساله و به ویژه دربرابر تروریزم بین المللی، با عراق واقعاً قابل مقایسه نیست. 

زمانی که داعش به سرعت باد و توفان به سوی بغداد و کربلا نزدیک می شدند و موصل را پایتخت ساختند؛ کمر اردوی پف شدۀ عراق شکست و از جنگ فرار کردند. ایران علی العجاله مستقیم به جنگ داعش داخل شد و همین حکومت عراق را از سقوط نجات داد.

اکنون کاظمی خان می گوید که افغانستان عراق نیست. واقعاً چنین است. افغانستان امروز در سه صد نقطه جنگی علیه تروریزم درجنگ است. اما ایستاده است. عسکر امریکایی و ناتو هم دُم لای پا های گذاشته و گریخته اند؛ ولی افغانستان با تروریزم جهانی درصحنه پنجه در پنجه است. عراق چطور؟ 

با آن که عراق قرارگاه اصلی سپاه قدس ایران، کتائب حزب الله ( قطعات نیابتی) و پایگاه های برحال وبزرگ امریکایی است؛ و روی ذخیرۀ عظیم نفت نشسته است، مقامات عراق نسبت به آیندۀ شان برای فردا هیچ اطمینانی ندارند؛ جوانان عراقی را که برای نان و کار به خیابان ها ریختند به وسیله گروه های ساخته شده از جانب ایران، با کمیت صدها تن قتل عام کردند. 

رئیس بلک واترامریکایی اریک پرنس درکتابش نوشته است که ما درعراق رفتیم تا بربرهای عراقی را زنده گی انسانی بیاموزیم. خبرنگار الجزیره از وی سوال کرد که چرا این جمله را در بارۀ افغانستان نه نوشتی؟ پرنس گفت: تروریزمی که درافغانستان می جنگد، حداکثرگروه های خارجی است؛ اما درعراق همه تروریست ها از خود عراق اند.

عراق، واقعاً افغانستان نیست. هرمثالی که می دهید از خرابه های نا ترمیم عراق خود تان بدهید که هنوز درگرو دو قدرت خارجی است.