-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۱, جمعه

تلفات کتله یی طالبان در اثر بمباران های هوایی

 حامد کرزی و غنی دربرابر لوی درستیز ولی احمد زی به مخالفت برخاسته اند.

 گزارش ارجاع شدۀ امنیتی حاکی است که عملیات هوایی هدایت شده تحت قوماندۀ ولی احمد زی لوی درستیز باعث تلفات بسیار گسترده در بین طالبان شده است. تلفات درصفوف پاکستانی هایی که به طور کتله یی از جبهه های کشمیر به شمال آورده شده اند؛ فراگیر است.

گزارش مشعر است که حامد کرزی و شخص اشرف غنی با ترتیبات ضربات هوایی بر مراکز تجمع طالبان درمناطق مختلف از سوی لوی درستیز به اعتراض برخاسته اند. غنی با لوی درستیز اختلافات سخت خانواده گی نیز دارد و نوعی هموندی بین حامد کرزی و غنی به وجود آمده است. حامد کرزی تبلیغات و کمپاینی را علیه ولی احمد زی به راه انداخته است. 

اوضاع رو به تیره گی است و موقعیت ولی احمد زی درآینده نا معلوم است.