-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۳, چهارشنبه

ملاقات سرمایه داران پنجشیری با طالبان

 اطلاع رسیده به گزارشنامه افغانستان حاکی است که سرمایه داران و ثروت اندوزان پنجشیری برای حفظ سرمایه های خویش با نماینده گان طالبان در دوبی به کرات ملاقات کرده و تماس ها برقرار شده است. برخی از آن ها پیشاپیش با سیاستمداران پاکستان خویشی کرده اند!