-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۶, چهارشنبه

شکست سنگین طالبان در قلعه نو

 جنگ سنگین وخون باری درشهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس درجریان است و دراثر حمله طالبان از سه استقامت، حوزه اول و دوم شهر همراه با ساختمان زندان مرکزی اشغال شده است. والی ولایت به قوماندان لوا فرار کرده و طالبان شماری از زندانیان را آزاد کردند؛ اما اوضاع سریع به ضرر طالبان چرخید و از تخلیه زندان جلوگیری شد.

سه ساعت بعد گزارش رسید که به اثر ضد حملۀ نیروهای تازه دم دولتی، طالبان درشهر حلقه بند شده و تلفات سختی داده اند که اجساد شان در میدان پراکنده است. شکست طالبان در گرفتن یک میانه شهر، از نظر تعیین سرنوشت جنگ بسیار مهم است.