-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۸, جمعه

جنگ و دپلوماسی «افغانی» پاکستان

نکات عمدۀ نشست خبری طالبان در مسکو 

جمال الدین موسوی

* ما نظام امارت اسلامی را برای افغانستان ترجیح می دهیم ولی نظام آینده در گفتگوها مشخص می شود.

* اگر بخواهیم می توانیم ظرف 2 هفته تمام افغانستان را تصرف کنیم.

* ما گمرک های افغانستان از جمله اسلام قلعه را در اختیار داریم.

* ما برای حمله به مرکز ولایات برای خود محدودیتی قائل نیستیم.

* ما از طریق خلیلزاد پیشنهادی مشخص برای پایان درگیری به دولت فرستادیم، آنها جواب ندادند.

* ما می خواهیم در آینده با آمریکا ارتباط داشته باشیم و آمریکا در افغانستان سرمایه گذاری کند.

* مترجمان افغان که با آمریکایی ها کار کرده اند، می توانند در افغانستان زندگی عادی داشته باشند.

* زن ها می تواننند کار کنند و از مقطع ابتدایی تا سطح دکترا درس بخوانند.

* هیچ کشوری از افغانستان در آینده احساس تهدید نخواهد کرد.