-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۸, جمعه

واگذاری ولسوالی ها چطور از کنترول ارگ بیرون شد؟


کلاه از سر «راز اطلاعاتی» امرالله صالح برافتاد. او از پروژۀ ارگ درواگذاری قطعات عسکری ولسوالی ها به طالبان دقیق خبر داشت.اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که امیر شاه نایب زاده وکیل بادغیسی براساس هدایاتی که از شورای امنیت دریافت می کرده، دست به اجرای اوامر ارگ در بادغیس زنده بود.

اما یک کانال ویژه درسکتور امنیتی که مکالمات تلفنی وکیل های ولسی جرگه را به طور منظم و شباروزی ضبط و بایگانی می کند، حداقل ده بار صحبت های تلفنی امیرشاه نایب زاده را درجریان جنگ و زدوخورد دراطراف شهر قلعه نو ضبط کرده بودند. ارتباط مشارالیه با فرماندهان مهاجم طالب در قلعه نو با تکیه برحمایت ارگ، با اطمینان خاطر تأمین شده بود و او از مصوونیت خویش به حیث وکیل نیز خاطر جمع بود.

این جاست که «رازاطلاعاتی» که امرالله به آن اشارت داده بود، تازه نوک یخی است که از لای رود بالا آمده است.

منبع امنیتی در تماس با گزارشنامه افغانستان، این پرسش را به میان آورده است که چرا شمال یک باره به سقوط رفت؟ 

منبع می گوید که این برنامه ارگ بود با همکاری جنرال ملک، احمد ایشچی و حتی نفرات استاد عطا درشبکه طالبان که همه از سوی شورای امنیت ملی استقامت دهی و مدیریت می شوند. 

هدف ارگ، جلوگیری از قدرت مند شدن ماشین جنگی مارشال دوستم در صفحات شمال و اتصال نیروها با مقاومت گران پنجشیر در آینده بود. تصمیم برآن بود که وی دو باره به ترکیه برود. ارگ ظاهراً اطلاعاتی در دست داشت که اسلحه و مهمات از طریق بندر آقینه به حوزۀ شمال تحویل داده می شود. بنا برین، عملیات علیه مارشال از طریق واگذاری مناطق مهم در حوزۀ نفوذ جنبش ملی روی دست گرفته شد.

درمرحلۀ اول واگذاری ولسوالی ها به طالبان به گونۀ محدود پیش بینی شده بود؛ اما ناگهان رهبری طالبان درخارج کشور همراه با سه محور ( جنرال ملک، ایشچی و قسماً استاد عطا) اوضاع را از کنترول شورای امنیت بیرون کرده و عملیات برق آسای خود را همراه با تبلیغات سراسری و داغ، به همه ای مناطق تسری دادند. حالا ارگ هرچه تلاش دارد تا وضعیت به نقطۀ اول برگردانده شود؛ توفیقی به دست نمی آورد.

طالبان اکنون تصرف همه بنادر را دردستور کار گرفته اند. امرالله صالح ازین « رازاطلاعاتی» دقیق خبر داشت و در زمانش سکوت کرد و اکنون که تحرکات طالبان از کنترول بیرون شده، اختلاف بین ارکان جمهوری دهان باز کرده است.