-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۹, شنبه

طالبان دولتی در شمالی بد مستی دارند

جمع آوری عُشر برای طالبان  زیر نظر ولسوال های غنی در کوهدامن

ولسوال های شکردره و گلدره که افراد نزدیک به والی کابل هستند  به دستور والی کابل عشر همه باغ داران و زمین داران ساحات مربوطه شان را جمع آوری نموده و به طالب ها فرستادند.

هم چنان طالبان  گلدره چند روز قبل  یک دختر جوان را از قریه ده کوي پایین اختطاف کرده بودند و پس از یک هفته که با او  چندین طالب  زنا کرده بودند؛ او را رها کردند و خانواده آن دختر معصوم  دختر شان را به قتل رساندند.

مقامات محلی و والی کابل نگذاشتند که خبر تجاوز و قتل این دختر رسانه یی شود.

قومندان های شمالی که در گذشته همه بالاي شان افتخار می کردند، در این سال ها  چنان  زبون شده اند که پرسان ناموس  این خطه پرافتخار را هم نمی کنند.