-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۷, پنجشنبه

سکوت کمیسیون حقوق بشر در مورد جنایات طالبان

 فهیم کوهدامنی

گروه طالبان در دونیم دهه اخیر  مرتکب جنایت های هولناک بشری را مرتکب شد که نمونۀ بارز آن  قتل مردم در یکاولنگ، کوچ اجباری مردم شمالی، تطبیق سیاست زمین سوخته، بستن دروازه مکاتب، نادیده گرفتن حقوق زنان، ترویج دشمنی های قومی و سمتی و... میباشد و در تازه گی نیز  مردم بدخشان را از کندز  اخراج اجباری دادند.

صدها تن فعال مدنی و رسانه یی را ترور کردند و هنوز هم یک تعداد فعالین رسانه یی و مدنی  زیر تهدید شدید قرار دارند.

اما کمیسیون حقوق بشر همواره  در این گونه موارد سکوت کرده ولی با ذره بین  در صدد تخلف نیروهای نظامی دولتی و مجاهدین سابق  هستند تا علیه سران جهادی و افسران نظامی اعلامیه بدهند و نهادهای جهانی را علیه شان بشورانند.