-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۶, شنبه

گفته های لاوروف از اهمیت حیاتی برخوردار است!

دکتراکبرهمت

میخواهم ترجمه تحت اللفظی چند جمله بسیار مهم و حیاتی وزیر خارجه روسیه را که توسط اخبار تلویزیون( ۱) روسیه به نشر رسید با امانتداری کامل در خدمت عزیزان قرار دهم:

سرگی لاوروف گفت: ما نمی خواهیم یک گروپ را بالای گروپ دیگر حاکم بسازیم. در آن جا اوزبیک هست، تاجیک هست، هزاره هست... طالبان هم به مثابه بخشی از پشتون ها در حکومت سهیم شوند.

عقیده بنده که پالیسی روسیه برایم بیگانه نیست اینست که همین موضعگیری در نزد (پالیسی ساز) های روسیه تا هنوز در پرده ابهام بود. بعداز عمیق شدن بحران که باعث سقوط اولسوالی ها گردید، روسیه تقویت سرحدات تاجیکستان را به مثابه یگانه پلان بی بدیل روی دست گرفت و چندین بار هم تاکید کرد که اگر طالبان بسوی تاجیکستان پیشروی نکند، با آنها کاری ندارد؛ اما شکل گیری خیزش های مردمی، مقاومت دلیرانه اردوی افغانستان یک جا با مردم، واپس گیری چندی از اولسوالی ها، شدت عمل و تجاوز نظامی پاکستان، اظهارات بی پرده عمران خان نیازی نخست وزیر پاکستان که  افغانستان را ساحه نفوذ اقتصادی و سیاسی پاکستان میداند، همچنان بحث ها، جدل ها و اظهارات شخصیت های جامعه روسیه به طرفداری از کمکهای نظامی به گروه های ضد طالبان در افغانستان باعث گردید که تا دولت روسیه سیاست خود را در قبال جنگ افغانستان استحکام بخشیده و تا حدی روشن سازد. بنآ فرموده وزیر خارجه روسیه اولین اظهارات مشخص و معین در مورد وضعیت افغانستان هست و از اهمیت حیاتی در جامعه افغانستان برخوردار می باشد.