-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۴, پنجشنبه

میرزکوال صاحب! این سنگ خام را به جبهه روان کن!


بیژن بهمن گزارش کرد: 
ممتازالدين ممتاز يكى از اوباشان و لچكان و آمر حوزه چهارم امنيتى شهر كابل است كه از گاه تا بيگاه در پى اخاذى، باجگيرى و مردم آزارى مشغول كار است.

لذا از ارگان پوليس نظامى خواهشمنديم تا اين ماده شير را به خط سپين بولدك تبديل نموده تا زدنى و بدمعاشى معلوم شوه.