-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۱, جمعه

تاجک وازبیک را از ترس طالب، به داعشی شدن تشویق می کنند

هارون سمرقندی

 داده ها نشان می دهد علایق مردم غیر پشتون شمال به داعش افزایش چشم گیر یافته است! 

مردم زیاد انتظار نمی مانند که جمعیت چه وقت تصمیم به دفاع از مردمی میگیرند که از رای و امتیاز آنها به قدرت و ثروت رسیده اند،با این وضعیت جاری داده ها نشان می دهد که رجوع مردم پارسی زبان و ازبیک ها بطرف داعش فوق العاده گسترش یافته ودر حال سرباز گیری می باشند تا از طریق این گروه تروریستی به جنگ علیه گروه تروریستی طالبان بروند،کافی است که داعش یکبار در شمال ظهور کند بعد خواهیم دید که چقدر با رجوع مردم قدرتمند خواهند شد.

پینوشت: بستر واقعی ظهور داعش در مناطق تاجیک ها و ازبیک ها می باشد چون طالبان یک جنبش پشتونی استند و پیوستن اقوام دیگر به معنی کار کردن به آجندا یک قوم تلقی میگردد.