-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۴, دوشنبه

وزارت دفاع که باشد شورای نظامی یعنی چی؟

شماری برای نجات از وضع کنونی، اعلام حالت اضطرار و تشکیل شورای عالی نظامی را پینشهاد کرده اند. شاید منظور این باشد که آدرس های مختلف مردمی درعملیات دفاع درین شورا شامل ساخته شوند. این به معنای تمدید حاکمیت فاسد و ضد ملی اشرف غنی است. سیستم حکومت بسیار فاسد و مملو از حلقه های «ستون پنجم» دشمن است و  چه ضمانتی هست که همان شورای نظامی را هم درلحظه های آخر تحویل طالب ندهد؟

حکومت ثابت نکرده که این همه عقب نشینی های سامان مند از بهره چی بود و چی کسی مسوول است؟ اگر دستور از ارگ نیست، چرا به مردم حتی یک بار هم درین توضیحات نداده اند؟!

 فرصت کم است و همه تلاش ها باید در بستر جبهه مقاومت متمرکز گردد. شورای عالی نظامی زمانی به وجود می آید که قدرت و توانایی ایستاده گی و ضربت زنی به دشمن را داشته باشد. اردو و نهاد های نظامی دولتی اجازۀ جنگیدن ندارند و نیمی از تسلیحات خود را به دستور حلقات امریکایی به دشمن داده اند.

ما باید منتظر نخستین تکرو تصادم دشمن در حوزۀ پنجشیر باشیم که آیا چه نتیجه خواهد آورد؟ اگر ستاد نظامی مقاومت درپنجشیر، طالب را متوقف و سپس از مناطق مهم بیرون راند؛ مساله شورای نظامی خود به خود مطرح می شود. اگر پنجشیردر چند دور آغازین شکست بخورد؛ گسترۀ مقاومت مجبور خواهد شد که به شکل جزیره یی به جنگ ادامه دهد. محور دیگر، کابل است که بالقوه نیروی مقاومت در آن دو میلیون جوان است. درقدم اول باید به دپلوماسی منطقه متوسل شد وبحث حکومت انتقالی را حمایت کرد.