-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱, دوشنبه

جاسوس شبکه حقانی درپنجشیر آمر حوزه 15 شد

استخبارات پنجشیرچرا جاسوس شبکه حقانی را رها کرد؟

حمید خراسانی از سوی شبکه حقانی به حیث آمر حوزۀ 15 خیرخانه منصوب شده است.

از کابل گزارش می رسد که یک دزد طالب نما به نام عبدالحمید خراسانی به وسیله طالبان به صفت آمر حوزۀ پانزده هم خیرخانه مقرر شده است.

 خراسانی قصد داشت بیرق طالبان را درپنجشیر برافرازد، اما از سوی نیروهای امنیتی از پنجشیر طرد شده است. به نظر می رسد که استخبارات پنجشیر در اجرای وظیفۀ خود که « جاسوس اعدام می شود» به درستی عمل نکرده است.

حمید خراسانی یک دام خطرناک درردگیری جوانان پنجشیری درکابل است و مبارزان متوجه وضعیت خود باشند. نفرات طالبان با کوچه پسکوچه ها آشنایی ندارند و حمید خراسانی که دراصل با داعش کار می کرد، اکنون همرکاب گروپ های گشتی طالبان درکوچه های حاشیه شمالی پایتخت به هدف یافتن تاجران، موترفروشان، مغازه داران و صاحبان شرکت ها است. گروه طالبان نمی داند که موجودیت حمیدخراسانی درخیرخانه، باعث بیزاری و فرار گستردۀ مردم به سوی پنجشیر و مناطق دیگر خواهد شد. منبع امنیتی به گزارشنامه افغانستان می گوید که خراسانی در مأموریت خود برای ترور احمد مسعود ناکام شده و شبکه حقانی او را به امورات دیگری استخدام خواهد کرد.