-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۴, پنجشنبه

کمک 300 میلیون دالر ارگ به جنبش تحفظ پشتون درپاکستان

 

اشاره: سقوط اشرف غنی به طور قطع دردستور کار قرار دارد.

گزارش رسیده از منبع امنیتی، شورای امنیت ملی به دستور اشرف غنی از بودجه وزارت دفاع و دیگرمنابع مالیاتی کشور، مبلغ 300 میلیون دالر را دراختیار جنبش تحفظ پشتون در ایالت پختون خوا قرار داده است. این درحالی است که حکومت اعلام کرد که به علت کمبود امکانات، حدود دوصد ولسوالی از دست رفته است. علاوتاً بیشتر قطعات امنیتی چندین ماه است که معاش دریافت نه کرده اند.

گزارش می گوید که  منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ، درعرض ماه های اخیر، چند باز از طریق  ولسوالی ناری ولایت کنر و چند راه مخفی دیگر به ولایت کنر آورده شده و سپس درلباس مبدل و مخفی به کابل سفر کرده بود تا با سفیر هند درکابل ملاقات نماید. 

واریزی پول به تشکلات آن سوی مرز، میراث شکست خوردۀ سردارداوود خان است و هند نیز همانند همان سال ها، ارائه کمک های خود به سازمان های پشتون درپاکستان را از کانال کابل ادامه داده است. سازمان اطلاعات پاکستان ازین تحرکات مطلع اند و برای بی اثر سازی آن، به تقویت و تسلیح طالبان چندین برابر نسبت به گذشته آغاز کرده اند. درگزارش آمده است که سازمان اطلاعات موساد اسرائیل هم از طریق هند جنبش بکتی بلوچ های کویته و جنبش تحفظ پشاور را کمک می‌کنند.