-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۴, پنجشنبه

حوصله حنیف اتمر به پایان رسيده و شاید استعفا دهد

ارگ تصمیم دارد همه ای افراد مربوط به خود را قبل از سقوط حکومت به خارج اعزام کند.

گزارش می رسد که حنیف اتمر تلاش دارد که در مقرری های وزارت امورخارجه  حق اولیت را به کسانی دهد که خودشان یا خانواده های شان با استفاده از وظیفه دیپلماتیک شان در خارج  به هیچ کشور دیگر پناهنده نشده اند.

ولی  حلقه ارگ با این تصمیم وزیرخارجه مخالف هستند؛ چون اکثر افراد مربوط به ارگ  کسانی استند که قبلاً پناهنده شده بودند و یا خانواده های خود را با استفاده از وظایف حکومتی  به خارج فرستاده اند.

اختلاف ارگ با وزیرخارجه در این مورد  باعث شده که تشکیلات جدید وزارت خارجه  از جانب رئیس جمهور منظور نگردد و بیشتر از یک سال است که این وزارت  هیچ مقرری در خارج نداشته و همه مقرری ها از ارگ صورت گرفته است.