-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۰, یکشنبه

قرمانده امنیه کابل به وسیله زنش هدف تیراندازی قرار گرفته

 کانال ارتباطی گزارشنامه افغانستان خبر می دهد که جمشید طوطاخیل فرمانده امنیۀ کابل پنج روز پیش دراثر تیراندازی همسرش در داخله مهمان خانه شان از ناحیۀ شکم زخمی شده است. 

قبلاً منابع امنیتی درتماس با طلوع نیوز از علت وقوع حادثه در داخل خانه جمشید طوطاخیل ابراز بی خبری کرده بودند.

به حواله گزارشنامه افغانستان، پنج روز پیش طوطاخیل زمانی از سوی همسرش هدف تیراندازی قرار گرفت که وی یک دختر را به نام «مهمان دولتی» به خانه اش آورده و گفته بود که یک ملاقات کاری دارد.

 وقتی زن خانه به این حرکت مظنون می شود، از منفذ اتاق، دیگر صحنۀ غیرعادی را در مهمان خانه مشاهده می کند و فوری تفنگچه خود طوطاخیل را از اتاق دیگر برداشته و همان تفنگچه به سوی شوهرش تیراندازی می کند که در نتیجه، یک مرمی در پا و یک مرمی در شکم وی اصابت کرده است. وی فعلاً درشفاخانه چهارصد بستر به سر می برد. وی از گزینه شده های خاص حمدالله محب است.