-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۷, چهارشنبه

تمام اسناد سری امنیت ملی به دست آی اس آی افتاده است

 گزارش اولیه مشعر است که طالبان، عرق ریزی ها و خود شیرینی های گلبدین حکمتیار، حامد کرزی و عبدالله را به قمیت یک شانزده پولی هم نه خریده است. مذاکرات و رایزنی ها درجای دیگری جریان دارد. طالبان بلاتکلیف اند که با کابل، مزار و هرات چه راهی را درپیش گیرند. نفرات طالبان تمامی کارکنان امنیت ملی، کشف پلیس و نظامیان ارتش را به طور سری فهرست کرده روان هستند.

گزارش های واصله به گزارشنامه افغانستان بیان گرآن است که از نخستین ساعات ورود طلایه های اطلاعاتی طالبان، هیأت های ویژۀ آی اس آی نیز به دوایر وزارت های سکتوری وارد شده و به تمامی اسناد، مدارک و مراسلات سری امنیت ملی دست یافته و شعبات بایگانی را تخلیه کرده اند.