-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۶, شنبه

بین غنی ومارشال هیچ جورآمدِ معنادار سراغ نمی توان کرد

احتمالاً غنی قبول کرده است که رهبری جنگ در دست مارشال دوستم باشد.

گفته شده رأس طرح مارشال، اعلام وضعیت اضطراری است. اما من هیچ باور نمی کنم که اشرف غنی «تمامی طرح های نظامی مارشال دوستم» را از صدق دل پذیرفته باشد. او برای منزوی کردن یک صف دیگر، ممکن است دست به چنین شقه کاری زده است.

 او از روی مجبوری یا فریب کاری دست به چنین مانور زده است. علاوه برین، وقتی بخش هایی از یک بلند منزل بر زمین نشسته باشد، خدای معماران را هم حاضر کنی، ساختمان دو باره روی پا نمی شود. 

این جا جنگ تو درتو میان قدرت های موازی منطقه یی درجریان است.  جنبش مقاومت ملی هنوز سخن خود را نه گفته است و منتظر فرونشست گردبادی است که طالبان به همکاری روسیه، چین و پاکستان و ایران به راه انداخته اند.