-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۶, شنبه

ولی مسعود: وعده های غنی، پروژه ای و فریب کارانه است

احمد ولی مسعود گفت: جمهوریت، میان ارادهٔ مردم برای شکست طالبان، یا حفظ طالبان برای شکست مردم، در تنگنا قرار گرفته است. 

ولی مسعود موارد زیر را درمراسم دومین سالیاد ارتحال آیت الله شیخ محمد آصف محسنی بیان داشت.

وی گفت:
مرحوم آیت الله محسنی از معدود رهبران سیاسی- جهادی بود که دل از دولت، قدرت و شهرت برکند، وارد عرصهٔ آموزش و پژوهش برای نسل جوان گردید. سرانجام به این نتیجه رسید، تا زمانی که زیربنای افغانستان دگرگون نشود، هیچ تغیر رونما نخواهد شد.

با مشاهدهٔ وضع موجود کشور، آنچه وی میگفت دقیق بود. پس از ۲۰ سال حمایت جهان، یقول یکی از دوستان چون بسیاری از دستآوردهای کشور پروژه ای بود، امروز در سرآشیبی قرار دارند. جنگ پروژه ای، صلح پروژه ای، دولت سازی پروژه ای، انتخابات پروژه ای، ولسوالی پرانی پروژه ای...

اگر پروژه ای نبود، چگونه است که پس از ۲۰ سال حمایت های لوژستیکی، آموزشی و تخنیکی جهان، فقط طی ۲ ماه جنگ، نصف کشور به دست نیروی پوسیدهٔ بدوی طالبان سقوط میکند؟

اکنون سرقوماندان اعلی وعدهٔ باز پس گیری را طی ۶ ماه داده است. باز هم دروغ و عوام فریبی. همین اکنون نصف جغرافیا، نصف مردم، نصف امکانات نظامی، نصف اقتصاد، نصف مواصلات، نصف اعتماد مردم و نصف اعتبار جهانی را از دست داده است. وقتی این همه نصف ها جمع میشوند، چی باقی میماند که در ۶ ماه تلافی گردد؟

امروزه حتا بسیاری از رهبران محترم را به گونهٔ پروژه ای در قالب جمهوریت نمایش میدهند، اما برای مقاومت مردم امکانات نمی فرستند تا مدیریت جنگ و صلح صدمه نبیند.

نه امارت طالبان، نه جمهوریت آقای غنی، هیچ یکی نمیتواند برندهٔ جنگ یا صلح باشند، چون نسخهٔ برای نجات کشور ندارند.