-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۴, پنجشنبه

ازعفوکردن تا محاکمه کشاندن داکترغنی        طالبان اشرف غنی وحمدالله محب راعفو نمودند ؛ اما جمهوریخواهان امریکا خواهان کشاندن آنان به دادگاه استند .   

  نوشته ی : اسماعیل فروغی          قرارمعلوم ، طالبان ـ داکترغنی وداکترمحب راعفو نموده ، به هردواجازه داده اند تا به افغانستان برگردند. به این ابلاغیه نباید شک کرد . طالبان خوب می دانندکه ارتش مجهز، تربیت دیده وتادندان مسلح افغانستان ، نه ازبزدلی وناتوانی سربازان و افسران ما ؛ بلکه توسط توطئه ی سرقوماندان اعلای قوای مسلح ـ اشرف غنی ومشاورشورای امنیت ملی وی حمدالله محب دربرابر طالبان شکست خورد وازهم پاشید .

       فرارشرم آوروغیرمسوولانه ی داکترغنی ، داکتر محب و دیگر منادیان وهمراهان جمهوریت سه نفره ازکشورکه لکه ی ننگیست برجبین تاریخ معاصر افغانستان ، به این حقیقت مهر تأیید می زند .

       آنان با فراردزدانه وننگین شان ، افغانستان وارتش نیرومند افغانستان را ازپشت خنجرزده ، هم ارتش وهم نام افغانستان را نزد همسایه گان وجهانیان زبون وشرمسار معرفی کردند .

     سقوط برق آسای کابل وانهدام ارتش تا دندان مسلح ، جهان را هم حیرت زده و برخی ها را حتا خیلی عصبانی کرده است .

      اروپائیانی که دولتهای شان درتعلیم وتربیت ارتش نقش داشتند ، ازتسلیمی سیستماتیک ارتش به طالبان ، عصبانی وحیرتزده شده ، آن را توطئه ای صریح و معامله ای شرم آوردرتاریخ خوانده اند که توسط رهبران افغانستان انجام داده شده است .

     بسیاری رهبران کشورهای اروپایی فراردزدانه ی داکترغنی را ازکشور، بزدلانه و غیرمسوولانه توصیف نموده اند .

     باساس تازه ترین گزارش فاکس نیوزعده زیادی ازسناتوران جمهوریخواه امریکا و شخص جیمزکامرنماینئده ی جمهوریخواهان نیزفرارداکترغنی را بزدلانه خوانده  ، ازوزارت خارجه آنکشور خواسته اند که تا 31 ماه اگست در مورد اینکه اشرف غنی رییس جمهوری فراری افغانستان 169 میلیون دالرپول های مالیات دهنده گان امریکایی را با خود برده است ، بازخواست و تحقیق نماید . آنان از دولت امریکا خواسته اند تا محمداشرف غنی را به ظن اختلاس میلیون ها دالرپولهای کمکی امریکا به دادگاه بکشاند . باساس همین گزارش فاکس نیوز ، درنامه ی سناتورانی که به وزارت خارجه امریکا ارسال شده گفته شده است که اقدامات " بی پروا و بزدلانه " ی داکترغنی به سرعت تسلط طالبان و سقوط دولت افغانستان کمک کرده است .