-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۰, چهارشنبه

«جلالت مأب» ها مغلوب توهم شدند


اگرمردم هشیار باشند، راه گریز جلالت مأب ها را بسته کنند.

اشرف غنی و امرالله، جمع عبدالله و .... افتخاراین را دارند که به شمول مملکت ومصالح خلق الله، همه ای جلالت مأب های ساخته گی را درگرداب ذلتی عبرت بار غرق کردند. اما اشرف غنی به رسم فرهنگ فکری و مغزسنتی خویش، واقعاً شهکاری کرد. صد ها گردن کلفت را در یک یوغ به صف کشید تا با پای خود شان زیر تیغ ببرد.

 «جلالت مأب » ها، واقعیات میدانی و ملموس زنده گی را، حرف و حدیث های من در آوردی مجازی فکر کرده بودند. چنان از مردم بیگانه و دور شده بودند که رد و راه شان از دست رفته و کم کم به دستکاری منش انسانی خویش شروع کرده بودند. چاپلوسی و تجمل، قوۀ داوری و دوراندیشی شان را رنگمالی می کرد؛ اما آن ها ازین بابت از خدای خود شاکر بودند که چنین عزت و جایگاه باد آورده را برای شان ارزانی داشته بود!

همه ای مردم در نظر شان، بخیل، فضول، توطئه گر و بیکاره می آمد. از دیرگاه، بوی مطبوع دود میوه یی، رایحۀ پیچان درداشبوردهای محاط به شیشه های سیاه و اتاق خواب، دماغ شان را از کار انداخته بود و فضایی چنان کاذبانه آنان را در برگرفته بود که دیگر تخیل وواقعیت بر پاشنۀ مراد و مرید می چرخید. اینک یک شبه سیلی کابوس به صورت شان خورده است. اکنون نه فرصتی برای ارزیابی است نه مجالی برای اختراع گناه کار اصلی. دریشی ها را از تن بیرون کنید. نظام دریشی فروریخت.