-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۷, یکشنبه

بی غیرت های «شمالی»، صاحب شمالی نیستند


اشاره: رامش شمال یک چهرۀ استثنایی درشمالی است. این سقاوی با روحیه، از کجا در شمالی سبز شده است؟ رامش باید خودش را به جنگ های چریکی خسته ناپذیر آماده کند و خودش را به چگوارای شمال تبدیل کند. سخت است مگرامری ممکن است. 

متن زیر را از قلم رامش شمال تراویده است. خوش نگار و با روحیه است. هشدار که به بیماری مدنی مبتلا نشوی!

بی‌برنامه‌گی حکومت و سران شمالی باعث حضور طالبان به عقب درب خانه‌های فرماندهان این جغرافیا نیز خواهد شد.

حکومت محلی و تفنگداران شمالی اراده‌ی جنگ ندارند این ها بدون برنامه‌ی از قبل طرح شده فقط منتظر حمله طالب و عقب نشینی هستند. اگر با همین روحیه پیش برویم کسانی که خانواده های خودرا از قبل به کشور دومی انتقال داده اند و تعداد دیگر که ویزه و پاسپورت به کیسه زده است پا به فرار می‌گذارند و مردم غریب میماند و طالب جاهل با آن که تمام امکانات امروزی را نیز همین‌های گرفتنه اند که ویزه فرار به جیب دارند.