-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱, دوشنبه

پنجشیر کلید سرنوشت طالب و افغانستان است

 آوردگاه پنجشیر، کلیدی است که طالب بدون آن، نه رسمیت می یابد، نه مستقر می شود. پرسش کلیدی تراین است که طالب چطور با این همه شدت و حدت خود، از رفتن عاجل به سوی پنجشیر منع شده است؟ این طور پیداست که پنجشیر، پیشاپیش، برای همین روز از گزند طالب درامان نگهداشته شده است. این که طالب طرف پنجشیر به حمله نرفته، احتمالاً بخشی از تفاهمات غیر رسانه یی دراتاق های دپلوماسی است. طالب حیران مانده چی کند. در جنگ پنجشیر، هیچ چیزی به دست نمی آورد؛ اما امکان دارد که همه ای دست آورد های باد آورۀ خود را اول درشمال و سپس درهمه ای افغانستان از دست بدهد. 

قدرت های بازیگر منطقه، نمی گذارند پنجشیر به دست طالب بیفتد. هیچ یک از قدرت های منطقه یی، حاضرنیستند شاهد روزی باشند که با سقوط پنجشیر، طالبان خود سرو پرخاشگرتر به هرطرف دهان بیاندازد؛ درنتیجه، آن قدر کلان شود که خورد کردنش مشکل شود.