-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۹, سه‌شنبه

جمهوری کوچک پنجشیر دربرابر داعش و طالب


پنجشیر، قله امید برای نجات هستی و مدنیت افغانستان است.

ورق دیگری در تاریخ سیاسی افغانستان دور خورد. سه نیرو حاضر درصحنه است که باید اثبات کنند کدامیک آئینۀ شخصیت ملی افغانستان اند؛ در عین حال، این نیروها با شیرازۀ مدیریت راهبردی قدرت های منطقه و جهان در پیوند اند. این سه نیروی فعلاً درصحنه، داعش، طالبان و «جمهوری کوچک پنجشیر» است.

داعش، ربطی به خصیصۀ بومی افغانستان ندارد؛ طالبان، به کشتن سنت های فرهنگی و مدنیت افغانستان تنظیم شده است. خوش بین ترین هم وطنان ما که نسبت به طالب، بنا به هردلایلی، گرایش نشان می دهند، درتۀ روح و قلب شان، نسبت به طالب بی اعتماد اند. طالب، با گذشت هر روز، نقاب از ماهیت اصلی خویش پس می کند. سازۀ آهنینی را به نام «چهارچوب» شریعت با خود آورده است که همه ای زنده گی و موجودیت موجودات زنده و نا زنده را در آن قالب می زند. چه کسی خوشحال باشد؛ چه نباشد.

به زودی، ترس نرم، درسطح عمومی جایش را به ترس سخت می دهد. این نسل طالب، یک بار برای همیشه، علیه مظاهرمدرن زنده گی «پروگرام» شده است و پاکستان خود نیز درتغییرآن عاجز است. این پدیده فقط برای جنگ وتخریب طراحی شده بود؛ داشتن چشمداشتی غیرازین از آنان، کوبیدن آب درهاون است.

 درین جا، شکل وماهیت جنگ، نخست برسر مشروعیت ملی برای افغانستان است. کدام یک ازین نیروها میراث دارِ هویت ملی و مدنی افغانستان است؟

همه چیز درحال دگردیسی سریع است و از گذشتۀ خود جدا می شود. امر سرنوشت این است که سرنوشت کشوری را نمی توان با نیروهای جعلی، با آرامش و بدون چالش درگروگان نگهداشت.