-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۹, جمعه

سقوط ابدی سه چهره

 حکمتیار یک حلقه یی را جور کرده به نام «شورای هم آهنگی»، شامل خودش، عبدالله و کرزی.  خود این ها از عوامل سقوط دو بارۀ افغانستان شناخته می شوند. هر سه این افراد، به طالبان کار می کنند و بیشترینه، برای خود کار می کنند.

گروه طالبان از کلنجار رفتن با عبدالله، گلبدین و کرزی خسته شده و از قیافۀ ترسیده و ملتمسانۀ آنان بد می برند. این سه نفر، فقط سه نفر اند و از جمع خلق الله هیچ کسی با آنان نیست. ما که این مسایل را می دانیم؛ رهبران طالب نمی دانند؟

به ویژه بعد از گریز درواغجن بابا، حرف این ها اصلاً خریدار ندارد. این ها همزمان با سقوط دو بارۀ افغانستان، برای ابد سقوط کرده اند.