-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۸, دوشنبه

سوال سرنوشت: با کدام یک اول باید جنگید؟


همه ای فتوحات سناریو شدۀ طالبان تحت مدیریت خلیلزاد و ارگ کابل، متوجه پنجشیر است. 

ارکان ارگ کابل و خلیلزاد تا برگزاری جشن فتح کامل افغانستان به وسیلۀ طالبان فاصله دارند؛ نبرد های نهایی درپیش است. 

 سنگرگاه سیاسی و نظامی پنجشیر، برای مصاف تاریخی با دشمن بدوی - نیابتی، با آزمونی سخت رویاروی است. نجات کشور مستلزم آن است که مقاومت، تئوری چند پنجشیر دیگربه سوی شمال و سپس به اقصا نقاط کشوررا در سرخط حرکت خود قرار دهد.

 گزارش می رسد که خروج رزمنده گان به سوی تخار و بغلان از داخل پنجشیر، برای خلیلزاد و اشرف غنی خبرناگواری بوده است. درآستانۀ شروع جنگ های فرسایشی چریکی، ائتلاف دشمنان، تمرکزشان بر کامل کردن محاصرۀ پنجشیر است. هنوز جنگ مقاومت با طالبان شروع نه شده و رایزنی ادامه دارد.

با این حال، خطر جنگیدن همزمان با جمهوری مصادره شده و جبهات رو به گسترش طالبان، معادل قمار «تخت یا تابوت» است. 

با کدام یک اول باید جنگید؟

اردوگاه مقاومت دربرابر عمل انجام یافته قرار دارد. ترجیح برین است که حکومت ضد ملی اشرف غنی باید به دامن مقاومت بغلتد. پیش دستی دشمن در تحویل دهی ناگهانی قدرت به طالبان، تاوان جنگ را دوبرابر می کند. حتی اگردشمن درتسلیمی قدرت به طالب پیش دستی کند، بازهم این محاسبه وجود دارد که ظرفیت نظامی مقاومت گران دربدنۀ قوای مسلح، چشمگیر است. 

خشم مردم ما برای دفاع از زنده گی، صد برابر کارا تر از تمام زراد خانه هایی است که دردست طالب و ارگ قرار دارد.