-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

مذاکرات سری درجریان است

 گره تنش منطقه ای و جهانی درمحور کابل، رقابت های چند جانبه ( به طورعمده بین چین وامریکا)، ایران و عربستان، هند وپاکستان و روسیه و امریکا را به نمایش می گذارد. اما چرا یک نقطه کوچک به نام پنجشیر درقلب کوهستانات هفتاد کیلومتری کابل، دست نا خورده مانده است؟

مذاکرات بین سران جنبش مقاومت، پاکستان، ایران و هند از مدت ها پیش درجریان بود. فیصله از قبل شده بود که طالب، جنگ جنگ را به سوی پنجشیر نه برد. حتی تلاش شد که عقبه مارشال دوستم و عطا نیز تقویه نه شود. این کشورها قطعاً طرفدار سلطه یک گروه بر تمامی قدرت افغانستان نیست. یک حکومت موازی به نام حکومت همه شمول تأسیس می شود. نقطه شکست یا برهم زدن تعادل پیروزی طالب، پنجشیر است که با یک فراخوان و کمک نظامی منطقه یی، کابل را می توانند تهدید کنند. منتظر باید ماند که مذاکرات به نتیجه برسد و حتماً  خواهد رسید.