-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۱, یکشنبه

شیخ چند منظوره، به ترکیه «هجرت» کرده است

 

گزارش می رسد که  استاد سیاف از کابل به ترکیه رفته است. منبع ارتباطی به گزارشنامه افغانستان می گوید که وی درآن جا در دو شهرک مسکونی سرمایه گزاری کرده است. شرکت های تجاری وی به نام اقارب و اشخاصی ثبت شده است که از وی وکالت می کنند.

گزارش می افزاید که استاد سیاف دربیست سالی که درکابل ساکن بود، یکی از آدرس هایی بود که روابط پیچیده یی با شرق و غرب برپا داشته بود. کانال ها از امریکا تا هند و اروپا هنوز پا برجا اند.

اما مشارالیه از سالیان قبل روابط نزدیکی با سازمان استخباراتی هند نیز داشته است و از آن طریق با نهاد های اطلاعاتی بین المللی درتماس است. در دوسال اخیر، سیاف چند بار تحت عنوان مداوای بیماری به هند سفر کرد و درآن جا ملاقات های مهمی با جانب هندی داشت. در دو سفر، وی معاینات سطحی و مختصری را از سر گذراند و بیشتر مأموریت سیاسی خود را به انجام رسانیده بود. سرمایه های زیادی در حساب مالی وی سرازیر شده است. به نظر می رسد که استاد سیاف پس از آن که نبرد های تاریخی اردوگاه مقاومت ملی با لشکرنیابتی روسیه، پاکستان و چین به نتایجی مشخص برسد، صدای خود را بلند خواهند کرد.