-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۲, جمعه

آتش بس پاکستان - امریکا، مرگ افغانستان است

جبهۀ مقاومت ملی درمواجهه با توطئه جهانی چی خواهد کرد؟

گزارش ها مشعر اند که اتش بس احتمالی شش ماهه دراتاق معامله در دوحه مورد بحث است.  امریکا براساس رُخ پنهان توافق نامه طالبان – خلیلزاد، افغانستان شمالی و حوزۀ جنوب غرب را همراه با اضافه تر از نیم تجهیزات جنگی قوای مسلح افغانستان دراختیار طالبان گذاشته است.

مردم را به مرگ گرفته تا به تب راضی شوند؛ اینک به خیال خود شان در شرایط فوق اجبار، وحشت طالبانی و مرگ مجسم، آتش بس مؤقت را به بهای آیندۀ افغانستان، آیندۀ آزادی؛ و درازاء قرار دادن جبهۀ مقاومت ملی برای رهایی از بربریت، از زبان عبدالله مزمزه می کنند. ازین این دسیسۀ فوق العاده زیان آور، بلای دیگری سر بلند کرده و به جان دنیا خواهد افتاد.

عجب است! امریکا افغانستان شمالی را همراه با ارتش و جنگ ابزار از صاحبانش می گیرد و به گروهی می سپارد تا همان گروه نیابتی، از روی بزرگ واری آتش بس مؤقت را برای مردم لطف و مرحمت کند و مردم نیز شکر خدا را به جا آرند!

زنده گی، اختیار، زمین و حق انتخاب مردم را می ستاند، سپس اجازه می دهد که از نعمت آتش بس استفاده کنند. چنین آتش بس پر قیمت فقط برای برده گان است و در تاریخ بشر نیز مشابه آن دیده نه شده است. امریکا بیهوده سعی دارد در روح مردم این فرضیۀ کاذب را جا بیاندازد که صلح و جنگ، مرگ و زنده گی شما از پاکستان می آید.

این آتش بس مرگ افغانستان را از منظر پاکستان و امریکا تعریف می کند؛ حال آن که افغانستان زنده و پاینده است. این آتش بس وجورآمد، اعلام رسمی و قانونی واگذاری کامل نظام سیاسی به پاکستان است. این برنامۀ توهم آمیز، در واقع، ترور نرم افغانستان از جنوب تا شمال، از شمال تا به غرب و نواحی مرکزی است. گذشته ازین که مقاومت ملی برای مبارزه با بربریت، هنوز فاقد مرکزیت رهبری است، زیر بار این توطئه نخواهد رفت، مردمان جنوب وشرق و شمال و غرب به مرور به یک رستاخیز اعتراضی مدنی و سپس جنگی متصل خواهند شد. هیچ قومی دردراز مدت دریک خانه با طالب زنده گی نمی تواند.