-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۷, یکشنبه

تمرکز افراد فنی پاکستان برشبکه اجتماعی و رسانه ها درافغانستان


منبع خاص به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که یک گروه از افراد فنی پاکستان دروزارت مخابرات مستقر شده و بالای شبکه های اجتماعی و مراکز خبری کار می کنند تا ارتباط آنان با سنگرگاه مقاومت ملی در پنجشیر را رد گیری کنند. تمامی شبکه اجتماعی زیررصد قرار دارد؛ اما خبر خوش این است که امریکا و انگلیس به هنگام خروج از کشور، از نهاد های حکومتی نیز عقب نشینی کرده و سامانۀ دستگاه های شنود تلفن و کشف شبکه مجازی را با خود برده اند.