-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۱, یکشنبه

بخشی از اعلامیۀ احمد مسعود پیرامون اوضاع جاری

 

حاضر به گفت و گو در بارۀ دولتی هستیم که برای مردم و جهان قابل قبول باشد.

ما با تحریک طالبان برای هرگونه گفتگوی معنادار سیاسی آماده هستیم. 

بگذارید واضح بسازیم اگر گفتگوی مطرح باشد، روی هیچ گونه امتیاز شخصی و حزبی و سمتی نخواهد بود. ما روی بنیاد و ساختار دولت گفتگو می کنیم. ساختاری که هم برای مردم افغانستان و هم برای جهان قابل قبول باشد. ساختاری که برابری و آزادی و رای هریک از شهروندان این سرزمین را تضمین کند. ساختاری که سیستم محور باشد و خودش جلو قانون شکنی را بگیرد. ساختاری که یک شهروند مجبور نباشد برای به دست آوردن حق خود به دستبوسی رهبران سیاسی برود. 

ساختاری که تفاوت اندیشه را احترام کند. ساختاری که مخالفت ها را تحمل کند. بنیاد گفتگوی ما رای و دولت انتخابی خواهد بود. مردم باید خود شان سرنوشت خود را با رای شان تعیین کنند. هرگونه نظام غیر انتخابی از نظر ما غیرعادلانه و مشکل آفرین است. دنیا هم آماده نیست دولت خودکامه را به رسمیت بشناسد.

ما با درک دشواری گفتگوی سیاسی به پشت میز خواهیم نشست. ما با درک مسوولیت تاریخی، گفتگو خواهیم کرد. می دانیم این روند زمانگیر است اما ما از گفتگو خسته نخواهیم شد. قابل یادآوریست که تاکنون هیچ توافقی با تحریک طالبان بدست نیامده است. امیدواریم در آینده پیشداوری صورت نگیرد.