-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۴, پنجشنبه

راهی جز بیرون راندن غنی از ارگ نیست


عزیزآریان فر

 اشرف غنی بزرگترین مانع در برابر صلح و ثبات در کشور: 

تامین صلح و ثبات در کشور در گرو بازگشت به بی طرفی و پایان دادن به انحصارگرایی با ویرایش ساختار نظام است. تا به این دو اصل دست نیافته ایم، کشور هرگز روی صلح و ثبات را نخواهد دید. بزرگترین مانع هم برای رسیدن به این دو اصل، ارگ است.

تا کشور با تفاهم و تضمین ابرقدرت ها و اجماع سراسری داخلی بیطرف نشود، ممکن نیست کسی بتواند جلو مداخلات پاکستان را بگیرد. تا  دست مداخله پاکستان کوتاه نگردد، ممکن نیست کشور روی آرامش،  صلح و ثبات را ببیند. 

در قاموس آقای غنی هم واژه یی به نام بی طرفی نیست.

پس: اگر بخواهیم که صلح و ثبات به کشور باز گردد، راهی جز وادار ساختن آقای غنی به اعلام بی طرفی  و گذار به اداره موقت نداریم. اگر نپذیرفت، باید چاره یی برای بیرون کردن او از ارگ سنجیده شود. چون ادامه جنگ کنونی، کشور را به سوی فروپاشی می برد.

باید آرمان بی طرف ساختن کشور را به ارمان سراسری ملی مبدل سازیم. تنها می توانیم با بیطرف شدن به مداخلات بی پایان  پاکستان پایان ببخشیم. 

.