-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱, دوشنبه

کیها ازخشونت طالبان بیشتر می ترسند؟


         نوشته ی : فروغی

       سقوط برق آسای کابل به دست طالبان وفرارشرم آور، بزدلانه وننگین اشرف غنی ازافغانستان، مردم افغانستان رادرگرداب هولناکی ازخوف وترس پرتاب نموده است.

       این خوف و وحشت همه گانیِ مردم ازطالبان، هم ازظلم و بیداد طالبان درزمان حکومتداری شان که زنان و مردان را درستدیوم ورزشی به رگبار می بستند ، ریشه می گیرد وهم ازسلاخی ها، سربریدن ها وانتحاری های هلاکتباری سرچشمه می گیرد که طالبان طی بیست سال اخیرانجام داده اند و تاهنوزهم به آن افتخار می نمایند .

      ازخشونت طالبان همه خوف در دل دارند ؛ اما این سه گروه مردم بیشترازهمه:

  1 ـ زنان ودختران جوان که هم به دلیل تجاوزات ناموسی وهم به دلایل شغلی، تحصیلی و روابط اجتماعی - انسانی شان، هیچ امیدی به آینده وتغیرتفکرقومی- مذهبی طالبان ندارند . این گروه عظیم مردم ( زنان ) ازهمه بیشترترسی کشنده وهلاکتبار از خشونت طالبان دردل دارند .

  2 ــ گروه بزرگ دیگری که ازطالبان هراس کشنده دردل دارند، شیعیان افغانستان است. طالبان که به مسلمان بودن شیعیان شک دارند ، درگذشته بارباربرشیعیان وهزاره ها حملات مستقیم نظامی انجام داده و با کشتارهای جمعی انتحاری و انفجارات درمیان آنان حوادث خونینی برپاکرده اند. آنان ترسی کشنده دردل شیعیان کاشته اند که حالا آن ترس بیشترازهرزمان دیگررشد نموده است .

   3 ــ و سومین گروه عظیم مردمی که ازطالبان ترس دارند ، هنرمندان وفرهنگیان است - گروهی که با تفکر تاریک طالبانی بیشترآشنایی داشته و خوب می دانند که هجوم ویرانگرلشکرطالبان ، شعله ی نیمه روشن علم وهنروفرهنگ را درافغانستان خاموش و ندای آزادیخواهی را درگلوی مردم خفه خواهد نمود .

      با درنظرداشت حقایق ، ساده لوحانه خواهد بود که تفکرطالبان را نسبت به زن ، نسبت به هنرونسبت به شیعیان تغیریافته تصورنماییم .

     گروه های قومی دیگرشامل هزاره گان ، تاجیکان ، اوزبیکان ، نورستانیان ، ترکمنان  وحتا پشتون های خارج ازتبارحلقه ی معین طالبان نیزازترس تجاوز برحریم مقدس خانه ها و خانواده های شان ، ازترس اینکه جوانان و زنان تحول طلب و آزاد اندیش شان ، اسیرخوف وخشم طالبان قوم پرست ، بنیادگرا ، بدوی و خشونت گرنشوند، همه درکابوسی ازخوف و هراس به سر می برند .

      اینکه هرروزهزاران نفرازسراسرافغانستان به کابل آمده ، راه فرودگاه کابل را در پیش میگیرند و حتا بروی بال هواپیمای درحال رفتارمی پرند ؛ دلیل دیگری ندارد جز گریختن ازگرداب هولناک همان ترس ، نفرت و انزجارعمیق مردم ازقومگرایی خشن طالبان و قرائت افراطی دینی آنان ...

        طالبان همان گروه مذهبی - قومی آلت دست بیگانه استند که برای تضعیف وچندپارچه ترکردن ما کوشش خواهند نمود نه برای نزدیک کردن و نیرومندشدن ما .

      ازینرو برای پاسداری ازآبرو وشرف خود وپاسداری ازآبرو وشرف افغانستان واحد، باید متحدانه دربرابرآنان ایستاد ، قیام کرد و با خیزش های ملی آنان را به خاستگاه اصلی شان که پاکستان است ، فرستاد .