-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

احمد مسعود اعتنایی به امرالله صالح ندارد


ثریا بهاء

 امرالله صالح برده ای که به غنی ایمان آورده بود!

غنی چنان قلادۀ زرینی به گردن امرالله  افگنده بود که مانع  سخنرانی احمد مسعوددر تعمیر (مجلس بزرگ) شد و مانع بسیج مردم تخار به رهبری احمد مسعود، این بردۀ ناخراشیدۀ دربار غنی حتا ازهویت تباری خود انکار کرد و به پشتو گفتن رو آورد. هزاران جنایت غنی را با دو هزار خیانت خود پرده پوشی کرد و یک روز هم در جهت مردم و زادگاه خود گام نزد تا خاطر فاشیستی سرورش را نیازارد، برای صاحبش چنان زوزه های بلند سر کشید که حتا عرق شرم بر پیشانی شغالان نشست، به دستور فاشیستان ارگ سینمای پارک را که یگانه محل تجموع روشنفکران کابل و نوستالژی خوش چند نسل کابلیان اصیل بود با تمام اعتراضات و اشک و آه مردم ویران کرد و داغی زدبر قلب فرهنگیان کابل که هرگز فراموش شدنی و قابل بخشش نیست .

حال که صاحبش بدون دست کشیدن بر پشتش فرار کرد، با کدام روی پنجشیر رفته و کنار احمد مسعود نشسته تا اگر احساسات سکرتریستی پنجشیریان سبب بخشش خیانت های  این شریک جرم های غنی شده بتواند؟