-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۰, شنبه

پیاده روی غول چینی درکشت زار ماین افغانستان


مهم ترین جنبه تکاملی جنگ این است که چین برای نخستین بار وارد گود شده است.  پرداخت تدارکات و مواد سوخت عملیات و مخارج صحنۀ افغانستان درپسا فرار امریکا و ناتو، و منزوی شدن عامل هند، به دوش چین است. بدین وسیله، چین دریک جنگ نیابتی اسلامی سرمایه گذاری کرده است این سرمایه گذاری راهبردی، عقب گشت ندارد.

امریکا معرکۀ خطرساز افغانستان را به چین و روسیه خالی کرد تا وارد شوند. روسیه ازجنگ اسلامی لطمۀ سختی خورده است و نزدیک نه خواهد آمد؛ اما کمونیسم چینی تجربه جنگ در یک اقلیم کوهستانی مسلمان را ندارد؛ خیلی تکبر دارد؛ و ازین که نیروی جنگنده وفوق العاده ارزان طالبان را از پاکستان به اجاره گرفته است؛ ماشین فتوحات طالبان را در جادۀ نا پدیدار « ابریشم» سوخت رسانی می کند تا از افتادن پاره های آتش بر بستر باروت سینکیانگ اسلامی جلوگیری کند.

 آیا امریکا و غرب، همان سناریوی به دام اندازی شوروی در افغانستان را برای توتالیتاریزم امپریالیستی نوع چینی تنظیم نه کرده است؟