-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۱, پنجشنبه

آخرین جنگ برای حفظ نظام ریاستی

 اگر مارشال دوستم و عطا نور، طالبان را به عقب نشینی وادارند؛ کشتارگاه های « دشت لیلی» باردیگر تکرار خواهد شد. 

 اما کسی آن ها را اجازۀ برنده شدن در جنگ نمی دهد. همین مساله، سبب می شود که اشرف غنی و شورای امنیت، دست همکاری و همیاری به سوی طالبان دو باره دراز کنند و تبلیغات «نسل کشی» را درسراسر افغانستان و جهان چاق خواهند کرد. 

جنرال مهمند قوماندان نو کار ۲۰۹ شاهین اولین کسی خواهد بود که به دستور ارگ، برضد مارشال دوستم جبهه یی تازه بگشاید. اگر این بار شمال از لوث دشمن پاک شود، نظام ریاستی مشابه به سلطنت موروثی درافغانستان برای همیشه دفن می شود و حتی بحث تجزیه و فدرالیزم با تمام قوت به یک گفتمان جنگی و سیاسی بدل می شود.

 قطعاً ممکن نیست در صورت آزادی شمال از دست طالبان، اشرف غنی یا جانشینش صلاحیت داشته باشد هرکسی را خود گزیند، به هرولایتی که خود گزینه کند، والی یا قوماندان امنیه مقرر کند. 

به نظر من این آخرین جنگ طالب برای تضمین نظام ریاستی خود کامه درافغانستان است. جنگ طالب، جنگ سرنوشت ساز برای حراست از هژمونی نظام سیاسی با غلظت مذهبی و قومی از نوع قرن نوزده درافغانستان است. این جنگ خواهی نه خواهی شکست خواهد خورد. اما این شکست به معنای استمرار جنگ درشمال خواهد بود؛ نه ثبات درآن صفحات. جنگ پسا شکست طالب در شمال، طولانی خواهد بود اما هرگز تکرار تاریخ سیاسی را شاهد نه خواهیم بود.