-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲, سه‌شنبه

مخلصان استاد سیاف خانه اش را چور کردند

  

تمام لوازم و داروندار اقامت گاه بزرگ استاد سیاف در کابل از سوی بادیگارد ها و نفرات به ظاهرمخلص خودش به تاراج رفت. استاد سیاف اواخرهفته قبل به سرعت از کابل به دهلی و از آن جا به ترکیه رفته است. وی درترکیه آرگاه و بارگاه کلانی رو به راه کرده و احتمال دارد به همکاری و تفاهم با دولت اخوانی- اروپایی اردوغان، در مورد ایجاد یک سکوی سیاسی ( البته لفظی و گاه، فقاهتی) در ترکیه وارد تعامل شود.

درگزارش واصله به گزارشنامه افغانستان آمده است که خانۀ استاد سیاف چنان غارت شده که گویی هیچ جنبنده یی در آن مکان زنده گی نه کرده است. اما درگزارش قید شده نقدینه های دالری استاد سیاف در گاو صندوق خانه اش موجود نبوده، برعکس آن ذخایر، دربانک المشرق دوبی و بانکی در سویس نگهداری می شود. میزان واریزی پول در بانک المشرق و سویس 12 صد لک دالر تخمین زده شده است.