-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۷, چهارشنبه

اعلامیۀ امرالله صالح تصادفی نیست

 قدرت های منطقه یی برضد متفقین ( چین، روسیه و پاکستان) به سرعت فعال شده اند. اعلامیه ناگهانی امرالله صالح امری تصادفی نیست. هند و ایران به طور قطع وارد صحنه اند. هند با افغانستان به طور رسمی پیمان راهبردی امضاء کرده است. امریکا زیرقول خود زد و گریخت؛ اما زمین بازی درافغانستان نزدیک هند و درشعاع منافع راهبردی هند قرار دارد و جای انصراف نیست.

 فلسفه احتراز طالبان از حمله به پنجشیر یک بحث پرکشاکش عملیاتی درسطح منطقه است. من فکر می کنم که درصف آرایی جدید، پیوستن اتحادیه اروپا و امریکا به اردوگاه ضد طالبان محتمل است. جنگ راهبردی دنیا گرم تر می شود. دورنما چه گونه است؟

همه درافغانستان خسته می شوند. اما برای تقسیم آسیای میانه ناگزیراند نیابتی و دپلوماتیک با هم به نبرد ادامه دهند.