-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۹, جمعه

مجمع افغان ها غرقه درعجائب اند

 بعد از اشغال شوروی و امریکا، نوبت به اشغال کامل کشور به وسیله پاکستان رسید که چین نیز درماجرا دخیل است.

 خلیل رمان درتلویزیون بهار، اما به احمد مسعود توصیه می کند که بیادر در همو جایت خوده بگی... نام جنگه نگیر... هروقت طالب سرت حمله کرد، باز جنگ کو!

یعنی کامل منفعل وبدون تحرک باش تا پاکستان وطالب به فرصت سرتان نقشه را کامل کند و ناگهان روی گلوی تان پا بگذارد و آنگاه حق دارید دستک و پایک بزنید. معلوم می شود که ایشان از جریانات داخل بیخی بیگانه است.

تصور کنید. روشنفکران وتحصل یافته هایی که از تاریخ ووضعیت مطلع اند؛ این چنین می گویند. از کسانی که روی علائق قومی وگروپی، تمام سکتورهای دفاعی وامنیتی را ظرف یک هفته به دشمن صدقه دادند؛ چه گله!؟