-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

اشرف غنی، ارزان ترین غلام خود را تنها گذاشت

 لطیف محمود و مرتضوی نمونه های عبرت درتاریخ ما اند. درس بگیرید!

غفور سعیدی

روز بد برادر ندارد:

فراری بابا نه تنها ملتی را که لاف محبت با او‌را می زد، تنها گذاشت و فرار کرد، بلکه در حق خوب ترین غلام خود هم جفا نموده و او را تنهای تنها  گذاشت.

 دشنام هایی را که او به خاطر فراری بابا متحمل شد؛ شاید تاریخ کمتر شاهد آن باشد، دفاع های ناحق، چاپلوسی ها و خدماتی را که مرتضوی به فراری بابا کرد؛ شاید پسرش طارق هم نکرده باشد. امید است این عبرتی باشد به باقی چاپلوس های درباری.

هر چند که نیک گفته اند؛ روز بد برادر ندارد، اما من به استثنا جایگاه قایلم.