-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

سیاسیون محترم! طالب فقط با گلوله از بین می رود


به حساب الله اکبر گفتن به امید برنده شدن خود به خود در جنگی چند جانبه و عملیاتی، نه خود را فریب دهید؛ نه دیگران را و نه نسل حاضر را. با الله اکبر خشک و خالی هیچ چیزی تغییر نمی کند. اگر فکرکنید بسیج عمومی به همین طریق صورت می پذیرد، هم اشتباه می کنید. جانمایۀ بسیج ملی، اعتماد ملی است که به وسیله اشرف غنی و رفقایش، ندافی شده است. 

شماری دیگر به این خیال اند که با الله اکبر گفتن مردم، « روایت» و «فکرطالبانی» با چالش رو به رو می شود!

این یک قیاس غم انگیز است.

تا حالا مردم کافر بودند که با الله اکبر گفتن، دردم مسلمان شوند و روایت دشمن تغییر کند؟

یک طالب، از ده تا پانزده سال، بدون آن که یک سر مو با مظاهر زنده گی مدنی وشرافت مندانه سروکارش باشد، با کلمه الله اکبر، کفار، شهادت و دلبسته گی به مواهب رؤیایی حورهای پاکیزه بدن و غلمان تازه مو روی لب آورده، در «آن دنیا» به طور متواتر مغز شویی شده و به غزای هرات و هلمند آمده اند. آن ها فقط با گلوله از بین می روند.

 طالبی که مغزش فقط برای کشتن و حریق زنده و نا زنده، دیزاین شده، از یک بار الله اکبر گفتن سفارشی یک گروه از مردم درشهرها و قصبات، که ضمانتی برای ادامه اش در دسترس نیست؛ نه می ترسند؛ نه عقب می روند؛ نه کشته می شوند؛ نه صاحب رأفت اسلامی. از عجایب دنیای اسلام این است که هر مسلمانی که علیه مسلمانی دیگر، شمشیرو تلوار و تفنگ برمی دارد، الله اکبرگویان به حذف و نابودی طرف مقابل می رود. تاریخ اسلام را دقیق مرور کنید. شمار کشته گان درجنگ بین الاسلامی، صد ها برابر فزون تر از کشته های آنان با کفار است.

سیاسیون، نباید مردم را گمراه و خام طمع کنند. رسالت اضطراری سیاسیون، این است که نخست، به یک رهبری معتبر تمکین کرده و سپس دولت را وادارند که نخست حساب خود را با طالبان وحشی درزندان ها یک طرفه کند.